NATANAEL SUNARYANTO [Ketua Sinode Daerah DKI]
PDT. BENNY MONAREH [Bendahara Sinode Daerah DKI]
TULUS SUNYOTO [Bendahara Sinode Daerah DKI]